Produkte Fensterautomation

4
Aufputzgehäuse 3-fach
4
Rauchmelder RM 523
24 V DC
4
Thermomelder TM 523
24 V DC
Ballwurfschutz
5
Regenmelder REM/H 10 mit Konsole
24 V DC
Windregenmelder WREM/H 10
24 V DC
Windregenmelder WREM/HK 10
24 V DC
4
Multisensor
24 V DC
4
Raumthermostat TH 010
24 V DC und 230 V AC
4
Raumhygrostat HG 120
24 V DC und 230 V AC
4
Zeitschaltuhr 230V
230 V AC
4
AP-Rahmen für Zeitschaltuhr 230V
230 V AC