Produkte Fensterautomation

5
Wippschalter AP
230 V AC
4
Wippschalter WS 010
230 V AC
4
UP-Rahmen 1-fach
4
UP-Rahmen 2-fach
4
UP-Rahmen 3-fach
4
Aufputzgehäuse 1-fach
4
Aufputzgehäuse 2-fach
4
Aufputzgehäuse 3-fach
4
Rauchmelder RM 523
24 V DC
4
Thermomelder TM 523
24 V DC
Ballwurfschutz
5
Regenmelder REM/H 10 mit Konsole
24 V DC
Windregenmelder WREM/H 10
24 V DC
Windregenmelder WREM/HK 10
24 V DC
4
Raumthermostat TH 6721 W
24 V DC und 230 V AC
4
Raumhygrostat HG 120
24 V DC und 230 V AC
4
Zeitschaltuhr 230V
230 V AC
4
AP-Rahmen für Zeitschaltuhr 230V
230 V AC